REGULAMIN Krapkowickich Biegów Dzieci 2022

 

                                                                              

 

 

REGULAMIN

KRAPKOWICKICH BIEGÓW

DZIECI I MŁODZIEŻY

 

I.  CEL

 1. Promocja aktywnego trybu życia, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja biegania jako sportu dla każdego bez względu na wiek.
 3. Promocja gminy Krapkowice.

II.  ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice - Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Biegi odbędą się 1 maja 2022 roku (niedziela) w Krapkowicach.
 2. Biuro zawodów  będzie się mieścić w  Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty
  w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.
 3. STARTY – Aleja Jana Pawła II.

META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej).

długość trasy w zależności od kategorii wiekowej.

V. KATEGORIE WIEKOWE:

I   Kategoria wiekowa – rocznik 2015 i mł. – 300 m

II  Kategoria wiekowa – rocznik 2014 - 2013 – 400 m

III Kategoria wiekowa – rocznik 2012 - 2011– 500 m

IV Kategoria wiekowa – rocznik 2010 - 2009– 800 m

V Kategoria wiekowa – rocznik 2008 - 2006 – 1000 m

VI. PROGRAM ZAWODÓW:

       7:30 – 8:30 – weryfikacja zawodników

      1)  9:00 – start dziewcząt  I kategoria wiekowa

                 -Aleja Jana Pawła II za skrzyżowaniem z ul. Olimpijską

      2)  9:10- start chłopców I kategoria wiekowa

                - Aleja Jana Pawła II za skrzyżowaniem z ul. Olimpijską

      3)  9:20 – start dziewcząt II kategoria wiekowa

                - Aleja Jana Pawła II obok ogródków działkowych

      4)  9:30 – start chłopców  II kategoria wiekowa

                - Aleja Jana Pawła II obok ogródków działkowych

      5)   9:40 – start dziewcząt III kategoria wiekowa

                 - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

      6)   9:50– start chłopców III kategoria wiekowa

                 - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

  7)  10:10 – start dziewcząt IV kategoria wiekowa

             - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

  8)   10:20 – start chłopców IV kategoria wiekowa

              - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

  9)  10:30 – start dziewcząt i chłopców, V kategoria wiekowa

            - Aleja Jana Pawła II skrzyżowanie z drogą leśną

 

 

 

VII. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnicy  mogą  wystartować w Biegu pod warunkiem:
 1. wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego przez rodzica/opiekuna prawnego,

co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

 1. podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 1. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan zdrowia uczestnika umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy sportowej 38. Krapkowicki Bieg Uliczny – Krapkowickie Biegi Dzieci i Młodzieży będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018
  o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Krapkowic. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Rodzic/opiekun prawny poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora tj. Gminę Krapkowice - Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań przestawiających uczestników biegu do celów informacyjnych i promocyjnych imprez oraz przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. Rodzic/ opiekun prawny oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
 5. Zgłoszenia należy dokonywać:
 1.  drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach: www.bieg.krapkowice.pl, www.zmierzymyczas.pl, www.maratonypolskie.pl,

do północy 24 kwietnia 2022 r.,

 1. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach pokój nr 18 – do 28 kwietnia 2022 r.,
 2. lub bezpośrednio w biurze zawodów w dniach  od 29 kwietnia 2022 r. do 30.04.2022 r.,

w godzinach 15:00 - 19:00.

UWAGA! ZAPISY NA BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 30.04.2022 r.

 1. Weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się:
 1. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, pokój nr 18- od 28 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.
 2. w Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w dniach:

29.04 - 30.04.2022 r. w godz. 15:00 – 19:00 oraz

1.05.2022 r. - weryfikacja i wydawanie numerów  dla zawodników z terenu powiatu Krapkowickiego zostanie zakończona w dniu 30.04.2022 r.

 Dla zawodników zapisanych elektronicznie spoza powiatu Krapkowickiego, weryfikacja zostanie zakończona na 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej
w dniu 1 maja 2022 r..

 1. Karty zgłoszeń można pobierać od nauczycieli w-f w szkołach Gminy Krapkowice, Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach pokój nr 18 lub bezpośrednio w Biurze Zawodów.
 2. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym

 

 

VIII. NAGRODY:

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale, dyplomy, napoje, a zawodnicy zajmujący miejsca I-III nagrody rzeczowe.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Dekoracja uczestników w kategorii wiekowej I i II odbędzie się po starcie Biegu Głównego (ok 11:10) natomiast kategorii III, IV, V ok. godziny 12:45.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu.
 2. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 4. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 5. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, wrotkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechaniczno-elektrycznych
 6. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia.
 7. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt  i chłopców.
 8. Wyniki dostępne będą na stronach: www.bieg.krapkowice.pl, www.maratonypolskie.pl, www.zmierzymyczas.pl,
 9. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 10. Imprezy towarzyszące:

- 30.04.2022 r.

 1. OKRrun Terenowy Bieg z przeszkodami (pełna informacja dostępna w Regulaminie biegu),
 2. OKR Kids – bieg z przeszkodami dla dzieci (pełna informacja dostępna w Regulaminie biegu)
 3. Drużynowy Bieg Zakładów Pracy (pełna informacja dostępna w Regulaminie biegu zakładów pracy),

- 01.05.2022 r.

 1. 38.Krapkowicki Bieg Uliczny bieg na 10 km ulicami miasta (pełna informacja dostępna w Regulaminie biegu),
 2. Nordic Walking odbywa się na dystansie 5 km -  mogą wziąć w nim udział oso¬by pełnoletnie (pełna informacja dostępna w Regulaminie Nordic Walking),
 1. Kontakt do organizatora:

tel. 77 44 66 822, tel. kom. 505 735 256 lub 501 482 264.

e-mail: ,

 Info: www.krapkowice.pl,  www.bieg.krapkowice.pl.

 

X. OBOSTRZENIA COVID-19

 1. Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w dniu odbywania się imprezy obostrzeniami dotyczącymi stanu pandemii SARS- CoV -2. Środki bezpieczeństwa oraz zasady zostaną przekazane uczestnikom za pomocą środków elektronicznych oraz w biurze zawodów.
 2. W przypadku, gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu bądź jego odwołania.

 

 

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe