Regulamin Biegu Sztafetowego

LOGO_Venus (Custom).jpeg                       

II KRAPKOWICKIEGO BIEGU SZTAFETOWEGO

ZAKŁADÓW PRACY

„ SZTAFETA DOBROCZYNNOŚCI”

NA DYSTANSIE 5 km

         1 maja 2017 r. godz. 14:00

I. CEL

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

3. Promocja Gminy Krapkowice.

4. Dokonane wpłaty będą przekazane na cel charytatywny – sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krapkowickiego .

II. ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice- Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach.  

III. WSPÓŁORGANIZATOR

1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
2. Fundacja "Pomoc" Krapkowice

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY

Run Timing - Katarzyna Smolińska

V. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się w dniu 1 maja 2017 roku (poniedziałek) w Krapkowicach.
2. Biuro zawodów mieścić się będzie w  budynku Hali Widowiskowo-Sportowej  im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.
3. START i META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej)

VI. TRASA I POMIAR CZASU

1. Bieg sztafetowy przeprowadzony zostanie ulicami Kilińskiego i Jana Pawła II na dystansie 5 km.

2. Każdy uczestnik sztafety będzie pokonywał trasę o długości 1 km.

3. Pomiar czasu (czas brutto) i ustalenie kolejności będzie dokonywane system elektronicznym.

VII. UCZESTNICTWO

1. W sztafecie uczestniczą 5-osobowe reprezentacje z zakładów pracy mających swoją siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Weryfikacja drużyn (zawodników), wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godz. 13.00 – 13.30 w dniu zawodów.

4. Uczestników sztafety obowiązuje niniejszy regulamin.

5. W biegu bierze udział maksymalnie 20 drużyn sztafetowych.

6. Uczestnicy sztafety podpisując Oświadczenie o starcie zaświadczają, że stan zdrowia każdego z uczestników umożliwia im udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku
z uczestnictwem w sztafecie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Uczestnik sztafety musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w biegu sztafetowym na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie uczestnik sztafety przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik sztafety oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Uczestnik sztafety udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Warunkiem uczestnictwa i wpisania na listę startową jest dokonanie przez każdą z reprezentacji wpłaty wpisowego w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r., w wysokości minimum 1 000,00 zł (wpisowe składa się z wpłaty na cel charytatywny minimum 800,00 zł oraz 200,00 zł opłaty startowej za udział w biegu sztafetowym) Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto Fundacji „Pomoc” - Bank Spółdzielczy Krapkowice nr konta: 37 8884 0004 2001 0031 0141 0001.

IX. NAGRODY

1. Za zajęcie miejsc I-III drużynowo przyznaje się puchary.

2. Warunkiem otrzymania ww. trofeów jest ukończenie sztafety przez drużynę, oraz osobiste stawienie się drużyn na ceremonii wręczenia nagród.

3. Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy, każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik sztafety ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów Kodeksu cywilnego .

2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę sztafety.

3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników sztafety.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika. Organizator  nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w sztafecie.

6. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

7. W sprawach dodatkowych zapytań i uzgodnień prosimy kontaktować się pod numerem – 602 694 961.

8. Kontakt do organizatora:

tel. kom. 77 44 66 880, e-mail: ,

Info: www.bieg.krapkowice.pl.

Do pobrania: PDFREGULAMIN Krapkowickiego Biegu Sztafetowego 2017.pdf

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe