Regulamin Biegu Sztafetowego

REGULAMIN IV KRAPKOWICKIEGO BIEGU SZTAFETOWEGO ZAKŁADÓW PRACY

„SZTAFETA DOBROCZYNNOŚCI”

NA DYSTANSIE 5 km, 1 maja 2018 r. godz. 14:00

 

             I. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
 3. Promocja Gminy Krapkowice.
 4. Cel charytatywny –zakup sprzętu rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Krapkowickiego.

 

            II. ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice - Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

            III. WSPÓŁORGANIZATOR

 1. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
 2. Fundacja „ Pomoc” Krapkowice

 

           IV. PARTNER ORGANIZACYJNY

ZmierzymyCzas.pl

 

           V. TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się w dniu 1 maja 2018 roku (wtorek) w Krapkowicach.
 2. Biuro zawodów mieścić się będzie Hali Widowiskowo-Sportowej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.
 3. START i META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej)

 

          VI. TRASA i POMIAR CZASU

 1. Bieg sztafetowy przeprowadzony zostanie ulicami Kilińskiego i Jana Pawła II na dystansie 5 km.
 2. Każdy uczestnik sztafety będzie pokonywał trasę o długości 1 km.
 3. Pomiar czasu(czas brutto) i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym.

 

VII. UCZESTNICTWO

 1. W sztafecie uczestniczą 5-osobowe reprezentacje z zakładów pracy w następujących kategoriach:

         - drużyna męska,

         - drużyna damska,

         - drużyna mieszana (tj. drużyna składająca się z dwóch kobiet i trzech mężczyzn lub dwóch mężczyzn i trzech kobiet).

 1. Wszyscy uczestnicy sztafety muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do sztafety będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Weryfikacja drużyn (zawodników), wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godz. 13.00 – 13.30 w dniu zawodów.
 3. Uczestników sztafety obowiązuje niniejszy regulamin.
 4. W sztafecie bierze udział maksymalnie 24 drużyn sztafetowych.
 5. Uczestnicy sztafety podpisując Oświadczenie o starcie zaświadczają, że stan zdrowia każdego z uczestników umożliwia im udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w sztafecie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Uczestnik sztafety musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w biegu sztafetowym na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie uczestnik sztafety przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik sztafety oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Uczestnik sztafety udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 

          VIII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

 1. Warunkiem uczestnictwa i wpisania na listę startową jest dokonanie przez każdą
  z reprezentacji wpłaty wpisowego
  w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r., w wysokości minimum 1 000,00 zł (wpisowe składa się z wpłaty na cel charytatywny minimum 800,00 zł oraz 200,00 zł opłaty startowej za udział w biegu sztafetowym) Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto Fundacji „Pomoc” - Bank Spółdzielczy Krapkowice nr konta: 37 8884 0004 2001 0031 0141 0001.

 

          IX. NAGRODY

 1. Drużyna, która zwycięży w danej klasyfikacji otrzymuje puchar i dyplom.
 2. Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy, każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy oraz pamiątkowy medal.

 

          X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik sztafety ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów Kodeksu cywilnego .
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę sztafety.
 3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników sztafety.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika. Organizator  nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w sztafecie.
 6. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 7. W sprawach dodatkowych zapytań i uzgodnień prosimy kontaktować się pod numerem – 602 694 961.
 8. Kontakt do organizatora:  tel. kom. 77 44 66 880, e-mail: , Info: www.bieg.krapkowice.pl.

 

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe