Regulamin Nordic Walking

REGULAMIN

NORDIC WALKING

1 maja 2017 r. godz. 10.00

 

I. CEL

1. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
2. Promocja Gminy Krapkowice.

II. ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice – Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

III. WSPÓŁORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY

Run Timing Katarzyna Smolińska

V. TERMIN I MIEJSCE

1. Marsz odbędzie się 1 maja 2017 roku (poniedziałek) w Krapkowicach.

2. Biuro zawodów mieścić się będzie w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.

3. START i META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej).

4. Trasa: ulica Kilińskiego, ul. Olimpijska, drogi leśne.

5. Dystans: jedna pętla ok. 5 km.

VI. UCZESTNICTWO

1. W Marszu - Nordic Walking startują osoby pełnoletnie. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnik marszu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu.

3. Zawodnik podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Marszu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Uczestnik powinien zaakceptować wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Marszu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia dokonywane będą w biurze zawodów poprzez wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

2. Opłata startowa wynosi – 20.00 zł.

3. Opłaty Starowej można dokonać w następujący sposób:

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do 26 kwietnia 2017 r.

- w biurze zawodów w dniach od 27 kwietnia 2017 r. do 01 maja 2017 r.

4. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów: Krapkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kilińskiego 3 w dniach: 27 -30.04.2017 r. w godz. 15:00–19:00, 1 maja 2017 r., w godz. 7:00 –9:45.

5. Wydawanie pakietów startowych odbędzie się w dniu 1 maja 2017 r. w biurze zawodów
w godzinach od 08:00- 9:45.

6. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII. KLASYFIKACJA

Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny, w związku z czym nie będzie prowadzona klasyfikacja oraz pomiar czasu.

IX. NAGRODY

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- pamiątkową koszulkę okolicznościową,

- pamiątkowy dyplom,

- posiłek regeneracyjny,

- wodę mineralną.

X. SPRAWY FINANSOWE

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych

zabezpieczających trasę biegu.

3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany

do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu.

5. Organizator marszu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia.

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

8. Kontakt do organizatora:tel. 77 44 66 822,  tel. kom. 666 187 596, e-mail: Info: www.krapkowice.pl, www.bieg.krapkowice.pl,

 

Do pobrania: PDFREGULAMIN Nordic Walking 2017.pdf

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe