Regulamin Nordic Walking

REGULAMIN NORDIC WALKING

1 maja 2018 r. godz. 10.00

 

I. CEL

1. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

2. Promocja Gminy Krapkowice.

 

II. ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice – Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

III. WSPÓŁORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

 

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY

Run Timing Katarzyna Smolińska

 

V. TERMIN I MIEJSCE

 1. Marsz odbędzie się 1 maja 2018 roku (wtorek) w Krapkowicach.
 2. Biuro zawodów mieścić się będzie w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.
 3. START i META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej).
 4. Trasa: ulica Kilińskiego, ul. Olimpijska, drogi leśne.
 5. Dystans: jedna pętla ok. 5 km.

 

VI. UCZESTNICTWO

 1. W Marszu - Nordic Walking startują osoby pełnoletnie. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnik marszu podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu.
 3. Zawodnik podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi
w niniejszym punkcie.

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 

VII. ZGŁOSZENIA

    1. Zgłoszenia można dokonać:

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach: www.bieg.krapkowice.pl, www.zmierzymyczas.pl, www. maratonypolskie.pl  

- zgłoszenia i opłaty elektroniczne przyjmowane będą do północy 25 kwietnia 2018 r.

-  we wszystkich sprawach związanych z rejestracją elektroniczną prosimy o kontakt pod adresem e-mail: bądź telefonicznie 501 146 066, 604 429 349.

 - bezpośrednio w biurze zawodów: Krapkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kilińskiego 3,  w dniach:

26-30.04.2018 r. w godz. 15.00–19.00,

1 maja 2018 r. w godz. 7.00–10.00

2. Opłaty Starowej można dokonać w następujący sposób:

- za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 25 kwietnia 2018 r.

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do 25 kwietnia 2018 r.

- w biurze zawodów w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do 01 maja 2018 r.

 1. Zgłoszenia dokonywane będą w biurze zawodów poprzez wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
 2. Opłata startowa wynosi – 20.00 zł.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Zawodów: Krapkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kilińskiego 3 w dniach: 26 -30.04.2018 r. w godz. 15.00–19.00,

1 maja 2018 r., w godz. 7.00 –9.45

 1. Wydawanie pakietów startowych odbędzie się w dniach 29 -30.04.2018 r. od godz. 15.00 – 19:00 oraz w dniu zawodów w godz. 7.00 – 10.00.
 2. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

VIII. KLASYFIKACJA

Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny, w związku z czym nie będzie prowadzona

klasyfikacja oraz pomiar czasu.

 

IX. NAGRODY

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- posiłek regeneracyjny,

- pamiątkową koszulkę okolicznościową,

- pamiątkowy dyplom,

- wodę mineralną.

 

X. SPRAWY FINANSOWE

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.

2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych

zabezpieczających trasę biegu.

3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu.

5. Organizator marszu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia.

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

8. Kontakt do organizatora:

tel. 77 44 66 822,  tel. kom. 666 187 596

e-mail:

Info: www.krapkowice.pl,  www.bieg.krapkowice.pl.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe