Regulamin Biegów dzieci i młodzieży

REGULAMIN

KRAPKOWICKICH BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

I. CEL

1. Promocja aktywnego trybu życia, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci
i młodzieży.
2. Popularyzacja biegania jako sportu dla każdego bez względu na wiek.
3. Promocja Gminy Krapkowice.

II. ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice – Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

III. WSPÓŁORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY

Run Timing Katarzyna Smolińska

V. TERMIN I MIEJSCE

1. Biegi odbędą się 1 maja 2017 roku (poniedziałek) w Krapkowicach.
2. Biuro zawodów będzie się mieścić w Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.

STARTY – Aleja Jana Pawła II.

META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej).

 Długość trasy w zależności od kategorii wiekowej.

VI. KATEGORIE WIEKOWE:

       I Kategoria wiekowa – rocznik 2010 i mł. – 300 m

      II Kategoria wiekowa – rocznik 2009-2008 – 400 m

     III Kategoria wiekowa – rocznik 2007-2006– 500 m

     IV Kategoria wiekowa  rocznik 2005-2004– 800 m

      V Kategoria wiekowa – rocznik 2003-2001 – 1000 m (Gimnazjum)

VII. PROGRAM ZAWODÓW:

         7.30 – 8.45 – weryfikacja zawodników

      1)  9.00 – start dziewcząt  I kategoria wiekowa

                    -Aleja Jana Pawła II za skrzyżowaniem z ul. Olimpijską

      2)  9.10- start chłopców I kategoria wiekowa

                    - Aleja Jana Pawła II za skrzyżowaniem z ul. Olimpijską

      3)  9.20 – start dziewcząt II kategoria wiekowa

                   - Aleja Jana Pawła II obok ogródków działkowych

      4)  9.30 – start chłopców  II kategoria wiekowa

                   - Aleja Jana Pawła II obok ogródków działkowych

      5)   9.40 – start dziewcząt III kategoria wiekowa

                   - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

      6)   9.50– start chłopców III kategoria wiekowa

              - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

      7)  10.10 – start dziewcząt VI kategoria wiekowa

                      - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

      8)   10.20 – start chłopców VI kategoria wiekowa

                     - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

       9)  10.30 – start dziewcząt i chłopców, V kategoria wiekowa

                     - Aleja Jana Pawła II skrzyżowanie z drogą leśną

VIII. UCZESTNICTWO

1. Uczestnicy mogą wystartować w Biegu pod warunkiem:

a) wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego przez rodzica/opiekuna prawnego, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

b) podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan zdrowia uczestnika umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika musi zaakceptować wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie rodzic/opiekun prawny uczestnika przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Rodzic/opiekun prawny uczestnika oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Rodzic/opiekun prawny uczestnika udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocj

         Zgłoszenia należy dokonywać:

 • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach:www.krapkowice.plwww.bieg.krapkowice.pl, www.zmierzymyczas.pl, www.maratonypolskie.pl,
 • w dniach od 23 lutego do 25 kwietnia 2017 r.,
 • w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pokój18 – w dniach od 15 marca 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.,
 • lub bezpośrednio w biurze zawodów w dniachod 27 kwietnia 2017 r.
  do 30.04.2017 r., w godzinach 15:00-19:00.,

       Weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się:

 1. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul 3 maja 17, pokój nr 18- w dniach od15 marca do 26 kwietnia 2017 r.
 2. w Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w dniach:

         27 -30.04.2017 r. w godz. 15.00 - 19.00 oraz 1.05.2017 r. w godz. 07:30 - 08:30.

       UWAGA! ZAPISY NA BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 30.04.2017 r.

        Karty zgłoszeń można pobierać od nauczycieli w-f w szkołach Gminy Krapkowice, Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice, ul. Maja 17, pokój nr 18 lub bezpośrednio w Biurze Zawodów.

Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym

                             IX. NAGRODY:

1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, koszulki, napoje,
a zawodnicy zajmujący miejsca I-III nagrody rzeczowe.
2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
3. Dekoracja uczestników w kategorii wiekowej I i II odbędzie się po starcie Biegu Głównego natomiast kategorii III, IV, V ok. godziny 12:45.

       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu.
 2. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 4. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia.
 5. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
 6. Wyniki dostępne będą na stronach: www.krapkowice.plwww.bieg.krapkowice.pl, www.maratonypolskie.pl, www.zmierzymyczas.pl,
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 8. Kontakt do organizatora:

tel. 77 44 66 822, tel. kom. 666 187 596 lub 501 482 264.

e-mail: ,

 Info: www.krapkowice.plwww.bieg.krapkowice.pl.

Do pobrania: PDFREGULAMIN Krapkowickich Biegów dzieci i młodzieży 2017.pdf

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe