Regulamin Biegów dzieci i młodzieży

 REGULAMIN KRAPKOWICKICH BIEGÓW DZIECI I MŁODZIEŻY 

I.  CEL

 1. Promocja aktywnego trybu życia, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja biegania jako sportu dla każdego bez względu na wiek.
 3. Promocja Gminy Krapkowice.

II.  ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice- Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach.

        III. WSPÓŁORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY

Run Timing Katarzyna Smolińska.

V. TERMIN I MIEJSCE

 1. Biegi odbędą się 1 maja 2018 roku (wtorek) w Krapkowicach.
 2. Biuro zawodów będzie się mieścić w Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty
  w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.
 3. STARTY – Aleja Jana Pawła II.

META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej).

długość trasy w zależności od kategorii wiekowej.

      VI. KATEGORIE WIEKOWE:

I   Kategoria wiekowa – rocznik 2011 i mł. – 300 m

II  Kategoria wiekowa – rocznik 2010-2009 – 400 m

III Kategoria wiekowa – rocznik 2008-2007– 500 m

IV Kategoria wiekowa  rocznik 2006-2005– 800 m

V Kategoria wiekowa – rocznik 2004-2002 – 1000 m

   VII. PROGRAM ZAWODÓW:

       7:30 – 8:30 – weryfikacja zawodników

      1)  9:00 – start dziewcząt  I kategoria wiekowa

                    -Aleja Jana Pawła II za skrzyżowaniem z ul. Olimpijską

      2)  9:10- start chłopców I kategoria wiekowa

                    - Aleja Jana Pawła II za skrzyżowaniem z ul. Olimpijską

      3)  9:20 – start dziewcząt II kategoria wiekowa

                   - Aleja Jana Pawła II obok ogródków działkowych

      4)  9:30 – start chłopców  II kategoria wiekowa

                   - Aleja Jana Pawła II obok ogródków działkowych

      5)   9:40 – start dziewcząt III kategoria wiekowa

                   - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

      6)   9:50– start chłopców III kategoria wiekowa

              - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

      7)  10:10 – start dziewcząt IV kategoria wiekowa

                      - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

      8)   10:20 – start chłopców IV kategoria wiekowa

                     - Aleja Jana Pawła II obok osiedla Sady

       9)  10:30 – start dziewcząt i chłopców, V kategoria wiekowa

                     - Aleja Jana Pawła II skrzyżowanie z drogą leśną

VIII. UCZESTNICTWO

 1.  wystartować w Biegu pod warunkiem:
 • wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego przez rodzica/opiekuna prawnego,

co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

 • podpisania oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 1. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan zdrowia uczestnika umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika musi zaakceptować wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie rodzic/opiekun prawny uczestnika przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Rodzic/opiekun prawny uczestnika oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Rodzic/opiekun prawny uczestnika udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 1. Zgłoszenia należy dokonywać:

do 25 kwietnia 2018 r.,

 • w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach pokój18 – do 25 kwietnia 2018 r.,
 • lub bezpośrednio w biurze zawodów w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do 30.04.2018 r.,

w godzinach 15:00-19:00.

UWAGA! ZAPISY NA BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 30.04.2018 r.

 1. Weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się:
 1. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul 3 maja 17, pokój nr 18- od 3 kwietnia do 25 kwietnia 2018 r.
 2. w Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej w dniach:

26 -30.04.2018 r. w godz. 15.00 - 19.00 oraz

1.05.2018 r. - weryfikacja i wydawanie numerów zostanie zakończone 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej.

Karty zgłoszeń można pobierać od nauczycieli w-f w szkołach Gminy Krapkowice, Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice pokój nr 18 lub bezpośrednio w Biurze Zawodów.

 1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym

 

            IX. NAGRODY:

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, koszulki, napoje, a zawodnicy zajmujący miejsca I-III nagrody rzeczowe.
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Dekoracja uczestników w kategorii wiekowej I i II odbędzie się po starcie Biegu Głównego (ok 11:10) natomiast kategorii III, IV, V ok. godziny 12:45.

             X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu.
 2. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 4. Organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia.
 5. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząti chłopców.
 6. Wyniki dostępne będą na stronach: www.krapkowice.pl, www.bieg.krapkowice.plwww.maratonypolskie.pl, www.zmierzymyczas.pl
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 8. Kontakt do organizatora:

tel. 77 44 66 822, tel. kom. 666 187 596 lub 501 482 264.

e-mail: ,

 Info: www.krapkowice.pl,  www.bieg.krapkowice.pl.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe