Regulamin biegu głównego

   REGULAMIN 36. KRAPKOWICKIEGO BIEGU ULICZNEGO

NA DYSTANSIE 10 km, 1 maja 2018 r. godz. 11.00

 

I. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
 3. Promocja Gminy Krapkowice.

 

II. ORGANIZATOR

Gmina Krapkowice - Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

 

III. WSPÓŁORGANIZATOR

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

 

IV. PARTNER ORGANIZACYJNY

Run Timing Katarzyna Smolińska

 

V. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 1 maja 2018 roku (wtorek) w Krapkowicach.
 2. Biuro zawodów mieścić się będzie Hali Widowiskowo-Sportowej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3.
 3. START i META – ulica Kilińskiego 3 (obok Hali Widowiskowo-Sportowej).

           

         VI. TRASA i POMIAR CZASU

 1. Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie 10 km, trasa będzie oznaczona co 1 km.
 2. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów jednorazowego użytku.
 3. Pomiar czasu (czas brutto) i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym.
 4. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.

 

VII. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej, o której mowa w pkt. VII.2.3niniejszego Regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Formularze rejestracyjne dostępne są na stronach: www.krapkowice.pl, www.bieg.krapkowice.pl, www.zmierzymyczas.pl, www.maratonypolskie.pl.
 4. W Biegu prawo startu mają osoby, które do 1 maja 2018 roku ukończą 16 lat.
 5. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi  podanymi przy rejestracji.  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników Biegu w liczbie 750 zawodników na liście startowej (decyduje kolejność zapisywania w formularzu rejestracyjnym). W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jak również zwiększenia tego limitu.
 8. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej, w terminie:

            29.-30.04.2018 r. od godz. 15.00 – 19:00 oraz w dniu zawodów w godz. 7.00 – 10.00.

 1. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.
 2. Zawodnik podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji
  i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 

VIII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

 1. Zgłoszenia można dokonać:

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach: www.bieg.krapkowice.pl, www.zmierzymyczas.pl, www. maratonypolskie.pl  

- zgłoszenia i opłaty elektroniczne przyjmowane będą do północy 25 kwietnia 2018 r.

-  we wszystkich sprawach związanych z rejestracją elektroniczną prosimy o kontakt pod adresem e-mail: bądź telefonicznie 501 146 066, 604 429 349.

 - bezpośrednio w biurze zawodów: Krapkowice, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kilińskiego 3,  w dniach:

26 -30.04.2018 r. w godz. 15.00–19.00,

1 maja 2018 r. w godz. 7.00–10.00

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

 1. Opłaty Starowej można dokonać w następujący sposób:

- za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji
w terminie do 25 kwietnia 2018 r.

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach do 25 kwietnia 2018 r.

- w biurze zawodów w dniach od 26 kwietnia 2018 r. do 01 maja 2018 r.

 1. Wysokość opłaty startowej:

- do 14 kwietnia 2018 r. wynosi 30,00 zł

 - od 15 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi 50,00 zł

 - w dniu Biegu tj. 01 maja 2018 r. wynosi 100,00 zł.

 1. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.
 3. Faktury VAT będą wystawione wyłącznie dla uczestników, którzy zgłosili to w formularzu zgłoszeniowym.

 

 IX.  KLASYFIKACJA

 1. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.
 2. Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz w niżej wymienionych kategoriach:

– kategorie wiekowe:

Mężczyźni:

Kobiety:

M16

16-19 lat

K16

16-19 lat

M20

20- 29 lat

K20

20- 29 lat

M30

30-39 lat

K30

30-39 lat

M40

40-49 lat

K40

40-49 lat

M50

50-59 lat

K50

50-59 lat

M60

60-69 lat

K60

60-69 lat

M70

powyżej 70 lat

K70

powyżej 70 lat

 

– kategoria reprezentantów Gminy Krapkowice K, M

– kategoria reprezentantów Powiatu Krapkowickiego K, M

– kategoria reprezentantów Opolszczyzny K, M

– kategoria osób niepełnosprawnych K, M

3.W kategorii osób niepełnosprawnych, będą sklasyfikowane osoby, które podczas weryfikacji w Biurze Zawodów przedstawią aktualny prawny dokument potwierdzający stopień inwalidztwa. W klasyfikacji o zwycięstwie nie decyduje rodzaj schorzenia lub możliwości funkcjonalne zawodnika. Organizator nie dopuszcza udziału osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, sportowych etc.

4. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100,00 zł do Organizatora Biegu w ciągu 30 minut po zakończeniu Biegu. Inne formy protestu nie będą rozpatrywane.
W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.

Wyniki będą zamieszczone  na stronach: www.krapkowice.pl, www.maratonypolskie.pl, www.zmierzymyczas.pl

 

X. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się
  na ceremonii wręczenia nagród.
 2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III przyznaje się nagrody pieniężne oraz puchary:

I miejsce – 700 PLN

II miejsce – 500 PLN

III miejsce – 300 PLN

       3. W klasyfikacji pozostałych kategorii zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc I-III przyznaje się nagrody rzeczowe lub bony sponsorskie.

        4. Odbiór nagród, dyplomów i medali odbywa się tylko w dniu zawodów.

 

XI.  SPRAWY FINANSOWE

 1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 2. Koszty osobowe tzn. koszty opłaty startowej, dojazdów, ubezpieczenia oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy Biegu lub organizacje delegujące.
 3. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: koszulkę techniczną, numer startowy z chipem
  i agrafki, napój izotoniczny,materiały promocyjne, wodę na trasie, po ukończeniu Biegu: medal, oraz posiłek regeneracyjny.

 

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne
  do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej
  oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.
 5. Organizator Biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych
  z obecnością lub uczestnictwem w Biegu.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie
 7. Imprezy towarzyszące:
 1. Krapkowickie Biegi Dzieci i Młodzieży - uczestnicy startują na różnych dystansach zgodnie z kategoriami wiekowymi (pełna in­formacja dostępna w Regulaminie Krapkowickich Biegów Dzieci i Młodzieży),  
 2. Nordic Walking odbywa się na dystansie 5 km -  mogą wziąć w nim udział oso­by pełnoletnie (pełna informacja dostępna w Regulaminie Nordic Walking),
 1. Bieg Sztafetowy drużyn zakładów pracy Regulaminie Biegu Sztafetowego).
 2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 3. Kontakt do Organizatora:

tel. 77 44 66 822, tel. kom. 666 187 596,  tel. kom. 501 482 264.

e-mail: ,

Info: www.bieg.krapkowice.pl , www.maratonypolskie.pl, www.zmierzymyczas.pl

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe